Pravila nagradne igre "U Jug Mall-u kupuj i na jug putuj"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 88680117715 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “U JUG MALL-u KUPUJ I NA JUG PUTUJ”; Vašu vjernost cijenimo i ljetovanje vam darujemo!

Priređivač

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je društvo STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 88680117715 

Trajanje nagradne igre

Članak 2.
Nagradna igra se provodi od 25.07.2022. do 30.08..2022. godine u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, na adresi Ulica Tomaša Goričanca 1.

Svrha nagradne igre

Članak 3.
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, na adresi Ulica Tomaša Goričanca 1.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri i pravo na osvajanje nagrade

Članak 4.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske uz uvjet da za vrijeme trajanja nagradne igre obave kupnju roba ili usluga u prodajnim ili uslužnim prostorijama tvrtki koje su kao maloprodajni prodavatelji ili kao pružatelji raznih usluga (npr. kino, igraonica, restoran, kladionica, kafić, itd.) te ujedno i zakupci Priređivača nagradne igre (osim PEPCO) u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1 u minimalnoj vrijednosti jednog ukupnog izdanog računa od najmanje 300,00 (tristo) kuna.

Ova Pravila će se objaviti na ulazu u JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1. i na Internet stranici www.jugmall.hr nakon što Priređivač podnese pisani zahtjev MINISTARSTVU FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, POREZNOJ UPRAVI, SREDIŠNJEM UREDU, SLUŽBI ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE I NAGRADNE IGRE, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 5 zajedno s ovim Pravilima i dobije propisanu suglasnost ovog Tijela.

Učesnici u nagradnoj igri kao kupci u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1 će za svaku kupnju u vremenu trajanja nagradne igre dobiti na blagajni maloprodajnih prodavatelja (osim Pepco) račun, uz koji će dobiti i nagradni kupon u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri.
Za valjano sudjelovanje u izvlačenju nagrade, nagradni kupon je potrebno ispuniti (napisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela ili telefona, te e-mail adresu ako je učesnici kao kupci imaju) i ubaciti u obilježenu kutiju koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta na ulazu u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1.

Na jedan kupon je dozvoljeno upisati samo broj jednog računa koji udovoljava uvjetima iz ovih Pravila kako bi učesnik nagradne igre kao kupac mogao valjano sudjelovati u nagradnoj igri, sukladno ovim Pravilima. Svaki sudionik kao kupac može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali na izvlačenju nagrade može osvojiti samo jednu nagradu, sukladno ovim Pravilima.
Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre, te ga je izvučeni sretni dobitnik nagrade dužan predočiti Komisiji Priređivača kako bi ostvario pravo na nagradu, sukladno ovim Pravilima.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati i steći pravo na korištenje nagrade samo uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika, sve sukladno ovim Pravilima.

Nagradni kupon – fond

Članak 5.
Nagradni kupon – fond čini Vaučer za 3 (tri) noćenja za dvoje s doručkom u ARMERUN HERITAGE HOTEL u Šibeniku, na adresi Obala palih omladinaca 6.
Vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.296,00 (tritisućedvjestodevedesetšest) kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Izvlačenje i objava dobitnika

Članak 6.
Izvlačenje jednog sretnog dobitnika nagrade iz članka 5. ovih Pravila održat će se dana 31.08.2022. godine u 12:00 sati u JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1. Izvlačenje jednog sretnog dobitnika nagrade biti će provedeno i kontrolirano od strane Komisije koja broji tri neovisna člana, od kojih će jedan biti imenovan kao predsjednik Komisije, a koje će prethodno imenovati Priređivač nagradne igre. Neovisni članovi Komisije ne mogu biti zaposlenici Priređivača i zaposlenici drugih tvrtki kao ni članovi njihovih obitelji koji su na bilo koji način uključeni u provedbu ove nagradne igre.

Dobitnik će biti određen izvlačenjem nagradnog kupona od strane predsjednika Komisije iz “bazena“ napravljenog od kutije u koju će učesnici kao kupci ubacivati kupone s maloprodajnih mjesta u TC JUG MALL ČAKOVEC, u Čakovcu, Ulica Tomaša Goričanca 1, sve sukladno ovim Pravilima. Izvlačenje će biti provedeno slučajnim odabirom nagradnog kupona, ručnim miješanjem svih ubačenih kupona sudionika od strane predsjednika Komisije i izvlačenjem jednog kupona s dna „bazena“, sukladno ovim Pravilima.

Komisija će nakon izvlačenja nagradnog kupona zajedno provjeriti je li izvučeni kupon valjano sudjelovao u nagradnoj igri, sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se izvučeni kupon proglasi nevažećim od strane Komisije, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku kako kupcu koji ima pravo na nagradu. Komisija donosi odluku o dobitniku nagrade jednoglasno. Ime dobitnika nagrade javno će objaviti Komisija na dan izvlačenja nagrade na internet stranici www.jugmall.hr

Preuzimanje i iskoristivost nagrade

Članak 7.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Ako dobitnik nagrade ne preuzme nagradu – Vaučer iz članka 5. na način kako je dalje navedeno, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku nagrade. Dobitnik nagrade će o dobitku biti obaviješten i pisanim putem uz dostavu Vaučera preporučenom poštom s povratnicom na njegovu adresu prebivališta koju je napisao na nagradnom kuponu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja nagrade. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagradu mogu preuzeti i prihvatiti u ime maloljetnog dobitnika nagrade njegovi roditelji ili skrbnici na prethodno naveden i opisan način. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako netko od njih postane dobitnik nagrade, osobne podatke dobitnika nagrade (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika nagrade te da se njegovi osobni podatci mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

S nagradom koja ne budu realizirana, odnosno uručena dobitniku jer je nije preuzeo u skladu s ovim Pravilima postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Iskoristivost nagrade je od 01.09.2022. do 20.12.2022. godine.

Ostale odredbe

Članak 8.
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele ubačene kupone od strane sudionika ili zbog toga što Priređivač nije mogao uručiti nagradu sudioniku kao dobitniku nagrade, sukladno ovim Pravilima. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz ili u svezi s ovom nagradnom igrom po principu objektivne odgovornosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jugmall.hr te i u tom slučaju Priređivač ne odgovara sudionicima za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Objava pravila

Članak 9.
Ova Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti nadležnog Tijela biti će objavljena na internet stranici www.jugmall.hr prije početka nagradne igre te odmah nakon dobivene suglasnosti od nadležnog Tijela.

Korištenje osobnih podataka
Članak 10.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik kao dobitnik nagrade daje suglasnost za korištenje njegovih osobnih podataka. Priređivač će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu provedbe nagradne igre te će ih fizički i elektronski uništiti po isteku roka za preuzimanje nagrade.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu svojih osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili na gore navedenu e-mail adresu. Osobni podatci dobitnika bit će upisani u Zapisnik o izvlačenju dobitnika i javno objavljeni (ime i prezime, grad/mjesto). Osobni podatci dobitnika nagrade mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podatci sudionika i dobitnika nagrade u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Rješavanje pritužbi i valjanost Pravila

Članak 11.
Sve pritužbe i reklamacije sudionika u prvom stupnju rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi, Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionike, odnosno dobitnika nagrade putem Internet stranice www.jugmall.hr

U slučaju spora između Priređivača i sudionika, odnosno dobitnika nagrade ove nagradne igre nadležan je stvarno nadležan sud u Čakovcu.

KLASA : UP/I-460-02/22-01/317
URBROJ: 513-07-21-01-22-2